เผือก หอมสด จากไร่...

ผลิตภัณฑ์ของ Snackmind เป็นสินค้าไทย ที่ส่งเสริมเกษตกรไทย และเราต้องการที่จะแปรรูปให้อาหารไทย  ให้ก้าวไกลสู่สากลตามหลักการ GMP ของทางกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาหารไทย ให้มีความพร้อมรองรับการค้าเสรีอาเซียน (AEC)  ที่จะเป็นอู่ข้าว อู่น้ำของโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์

เราได้ทำการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ของผลิตภันฑ์เราเรียบร้อยแล้ว

สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์

- ขนมขบเคี๊ยวต่างๆ

- เครื่องดื่มชายอดนิยม

- อุปกรณ์การขายแฟรนไชย์และเครื่องมือการผลิต

จุดเด่นของเว็บไซต์ของเรา

- เป็นสินค้าไทย วัตถุดิบจากประเทศไทย ส่งเสริมชาวไทยให้มีอาชีพ และเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน (ACE)


Visitors: 1,519